คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 - ความเป็นมา  pdf 
 เปรียบเทียบบทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ตาม พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙)  และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๐๘)  pdf
- องค์ประกอบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๖๐  pdf
- ทำเนียบนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (เริ่ม กพ.๒๕๖๐)  pdf

 

 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐             ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐   ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 - คณะอนุกรรมการ ๑๐ คณะ (ณ ๑๗ พค. ๒๕๖๑)          (หมดวาระตามภารกิจแล้ว ๑ คณะ, ปรับปรุงคำสั่งใหม่ ๑ คณะ, ปรับปรุงองค์ประกอบ ๑ คณะ)    pdf 


                                                                                                                                                                                                                                              ปรับปรุงข้อมูล ณ  ๒๓ พค. ๒๕๖๑

Search