คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

  - ความเป็นมา, อำนาจหน้าที่, การวางรากฐานสู่การจัดตั้งสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   E-book                     pdf
  - คณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู ชุดแรกที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ.๒๔๙๗  E-book    pdf
  - ก่อนจะถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ : คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอน รายนามคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ   pdf
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติชุดแรกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคนแรก  E-book    pdf 
  - องค์ประกอบและรายนามคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙  E-book    pdf
  -  คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ คณะ  E-book    pdf
  -  เปรียบเทียบบทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙) และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)     pdf 
  - ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   pdf

 

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

  ทำเนียบคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  pdf
  คำสั่งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน ๑๐ คณะ (ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙)  pdf

 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ปี ๒๕๕๙      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙    ครั้งที่ ๒/๒๕๕   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๘      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๗      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๕      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๔      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search