• คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ   

              - คณะอนุกรรมการ ๑๒ คณะ (ณ ๑๙ มีค. ๒๕๖๒)     pdf

  • ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ๑๒ คณะ   pdf
  • ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

             -  คณะอนุกรรมการกฏหมายและการชับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย

              -  คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

              -  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

              -  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

              -  คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์

              -  คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ

              -  คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์             

              -  คณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

              -  คณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

              -  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย

              -  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์

              -  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี   (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)

                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูล ณ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

Search