ผู้บริหาร

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Ms.Vilaivan Tanjoy
Secretary General
E-mail: vilaivan.t@oap.go.th

นางรัชดา เหมปฐวี

นางรัชดา เหมปฐวี

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Ms. Rachada Hemapattawee 
Deputy Secretary General
E-mail: rachada.h@oap.go.th

นางสุชิน อุดมสมพร

นางสุชิน อุดมสมพร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Ms. Suchin Udonsomporn
Director of Strategy and Planning Division
Email : suchin.u@oap.go.th

นายธงชัย สุดประเสริฐ

นายธงชัย สุดประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
Mr. Thongchai Soodprasert
Director of Regulatory Technical Support Division
E-mail: thongchai.s@oap.go.th

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
Ms.Pennapa Kanchana
Director of Nuclear and Radiation Licensing Division
E-mail: pennapa.k@oap.go.th

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
Mr.Pisit Suntarapai
Acting Director of Nuclear and Radiation Inspection Division
Acting Expert on Radiation Safety
Email : pisit.s@oap.go.th

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

รักษาราชการแทน เลขานุการกรม 
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
Ms.Kannika Maneewan
Acting Secretary to the Office
Dissemination Technical Officer Senior Professional Level
Email : kannika.m@oap.go.th

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
Ms.Varaporn Watcharasuragul
Expert on Nuclear Safety
Email : varaporn.w@oap.go.th

 

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
Ms.Ampika Apichaibukol
Director of Administration Development Group
Expert on Atomic Energy Management System
Email : ampika.a@oap.go.th

นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
Mr.Arug Wititteeranon
Acting Expert on Radioactivity Assessment
E-mail arug.w@oap.go.th

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
Mr.Pisit Suntarapai
Acting Director of Nuclear and Radiation Inspection Division
Acting Expert on Radiation Safety
Email : pisit.s@oap.go.th

ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล

ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู
Dr.Phiphat Phruksarojanakun
Acting Expert on Nuclear Energy Bureau of Expertise
Email : phiphat.p@oap.go.th

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
Ms.Ampika Apichaibukol
Director of Administration Development Group
Expert on Atomic Energy Management System
Email : ampika.a@oap.go.th

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
Mr.Aniruth Songjakkae
Director of Legal Affairs Group
Email : aniruth.s@oap.go.th

นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี

นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Ms.Nannapat Kanlayanamete
Director of Internal Audit Group
Email : nannapat.k@oap.go.th

Search