แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (2560 - 2569)

รายละอียดการจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ♦ แบบฟอร์ม

    ♦ หลักเกณฑ์

รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    ♦ แบบฟอร์ม

    ♦ หลักเกณฑ์

อื่นๆ

 

                                              

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search

สำหรับบุคลากร ปส.