ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....

หลักการ

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีโดยไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

Search