รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเผยแพร่

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ และเวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการเผยแพร่

Search