law oap 1

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดคอร์สติวเข้มกฎหมายนิวเคลียร์แก่บุคลากร ปส. หวังเสริมความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือหลังบังคับใช้ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ ปส. เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของ ปส. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ก่อนบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ปส. จึงจัดสัมมนาเรื่อง “สาระสำคัญและแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559” ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้แก่บุคลากร ปส. ทุกระดับ ซึ่งจะได้ทราบถึงสาระสำคัญต่างๆ รวมทั้งมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี รวมถึงวัสดุนิวเคลียร์ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะมีการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ที่เข้มงวดขึ้น ปส. จึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 – 1127

 

law oap 2

law oap 3

law oap 4

law oap 5

law oap 6

law oap 7

law oap 8

law oap 9

Search