พิมพ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 02 596 7600  
สังกัด หน่วยงาน เบอร์ต่อ
  Operator 1100
  One Stop Service
  รปภ. 1000
สำนักงานเลขานุการกรม    
  ฝ่ายบริหาร 1203 , 1204
  ยานพาหนะ 3501
  อาคารสถานที่ 3101
  สารบรรณ 1206 ,1207,1208
  งานพัสดุ  1405 ,1406,1501
  งานคลัง 1318
  การเจ้าหน้าที่ 1303,1304
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4209,  4211
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ฝ่ายบริหาร 1507
  กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 4306 ,4308
  กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 3508
  เครื่องกำเนิดรังสี 1511 , 1513
  วัสดุกัมมันตรังสี 1511 , 1517
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ฝ่ายบริหาร 3612
  กลุ่มประสานงานฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 6723
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย  
  ฝ่ายบริหาร 1617
  มาตรวัดทางนิวเคลียร์และรังสี (SSDL) 1401
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน    
  ฝ่ายบริหาร 4102 , 4103
  ประชาสัมพันธ์ 3104 
  ฝึกอบรม 3105
  นโยบายและแผน 4110
  ประสานงานต่างประเทศ 4104 , 4106
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2214 , 2215
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค 4205
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 4203
กลุ่มกฏหมาย 3401 , 3402

แจ้งข้อเสนอแนะหรือปัญหาอื่นๆในการใช้งานเว็บไซต์