DSC 3480 resize

       วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยภายใน ปส" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้นายจ้างต้องมีการจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ และต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟอย่างต่อเนื่องปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 100 คน

DSC 3423 resize

DSC 3516 resize

ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์: ปส. ฝึกซ้อมดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัย

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search