DSC 3779 resize

             นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่สำหรับพนักงานราชการในหัวข้อ "วินัยและแนวทางการรักษาวินัยของพนักงานราชการ" และ "ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน” ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน​ ก.พ .เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนราชการให้มีความหลากหลายเหมาะสมในการใช้กำลังคนภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานราชการ ปส. จำนวน 77 คน

DSC 3773 resize

DSC 3789 resize

DSC 3831 resize

DSC 3849 resize

DSC 3842 resize

 

DSC 3813 resize

              ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ : สัมมนาการป้องกันการทุจริตและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่สำหรับพนักงานราชการ

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search