267449 resize

          ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62  ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 โดยชี้แจงการดำเนินงานของไทย พร้อมยืนยันการปฏิบัติตามพันธกรณีของ IAEA รวมถึงสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ

          การประชุมในครั้งนี้มี นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยนายทรงศัก ได้กล่าวถ้อยแถลงซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ และการปฏิบัติตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: NPT) ร่วมกับ IAEA เพื่อยุติการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมทั้งร่วมยินดีกับพัฒนาการที่ดีขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีและยังคงสนับสนุนการหารือร่วมกันของทุกฝ่ายด้วยวิธีทางการทูตเพื่อนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่สมบูรณ์และตรวจสอบได้

         หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ยังได้แถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ในปีพ.ศ. 2561 ของประเทศไทย ดังนี้

  • การเห็นชอบแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ และแสดงความพร้อม ในการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ
  • การจัดทำข้อตกลงด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์กับ IAEA เพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทย ในเรื่องดังกล่าว และขยายความร่วมมือสู่ระดับภูมิภาค
  • การเข้าเป็นภาคี 3 พันธกรณีสำคัญที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ IAEA ได้แก่ (1) อนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ (2) อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และ (3) อนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี
  • การให้ความสนับสนุนต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation Programme: TC Programme) ของ IAEA อย่างเต็มที่ โดยรับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆ  ถึง 19 ครั้ง และร่วมกับ IAEA เพื่อริเริ่มความร่วมมือในระดับไตรภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค

         โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิก Board of Governors ของ IAEA ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2563 และประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ IAEA  พร้อมทั้งผลักดันและยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ IAEA โดยมุ่งหวังที่จะเห็นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างสององค์กรโดยมี ASEANTOM เป็นกลไกสำคัญในการทำงาน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2579 0547

42203309 1916554761758280 9023355272441102336 n resize

  

- ช่วงพิธีเปิดบูธ Aseantom

267465 resize

267463 resize

267464 resize

 

- ร่วมลงนาม mou กับ nssc
267460 resize

267459 resize

267458 resize

 

- ลงนาม mou กับ Arpansa
267456 resize

267453 resize

267454 resize

267452 resize

267455 resize

 

- ช่วงพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 

267449 resize

267450 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search