S 13508615e resize

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (รมช.กต.) ได้ยื่นสัตยาบันสารสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT) แก่นาย Santiago Villapando Chief of Treaty Section, UN Office of Legal Affairs (OLA) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาดังกล่าว ณ Kuwaiti Boat Area สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีนาย Lassina Zerbo เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO) และนาย Thomas Markram Deputy to the High Representative for Disarmament Affairs, UN Office for Disarmament Affairs นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

      หลังจากนั้น รมช.กต. ได้เข้าพบและหารือกับนาย Lassina Zerbo เลขาธิการบริหาร CTBTO โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1.  นาย Lassina Zerbo ได้แสดงความยินดีต่อไทยที่ได้ให้สัตยาบัน CTBT แล้ว ทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีประเทศสมาชิกยื่นสัตยาบันสารครบทุกประเทศแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้มียุโรปภูมิภาคเดียวที่ให้สัตยาบันครบ ประจวบกับการจะเป็นประธานอาเซียนต่อไป ซึ่ง รมช.กต. ได้ขอบคุณและเห็นว่าการให้สัตยาบัน CTBT ของไทยสอดคล้องกับเป้าหมายสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) ของอาเซียนซึ่งดำเนินมา 20 กว่าปี
  2.  รมช.กต. ขอบคุณที่ CTBTO และนาย Zerbo ได้สนับสนุนไทยในการดำรงตำแหน่ง External Auditor ซึ่งนาย Zerbo ได้แจ้งว่า ตนยินดีให้การสนับสนุนไทยโดยการยื่นสัตยาบันสารของไทย กอปรกับการดำเนินการเพื่อรับรองสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (สถานี RN65) และการเข้ารับตำแหน่ง External Auditor (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ของไทยได้แสดงความเป็นผู้นำทั้งต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่อประชาคมโลก อนึ่ง ตอนแรกที่ไทยสมัครตำแหน่ง External Auditor หลายรัฐผู้ลงนามเห็นว่าอาจไม่เหมาะสม เพราะไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ แต่ตอนนี้ไทยทำให้เห็นแล้วว่าไทย “walks the talk” รวมถึงแสดงความยึดมั่นในสันติภาพและความมั่นคง
  3.  รมช.กต. แจ้งว่า ไทยกำลังจะมีพระราชบัญญัติ Geneva of Asia ซึ่งจะอำนวยความสะดวกเรื่องการตั้งสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศในไทย โดย CTBTO อาจพิจารณาตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคที่ไทยต่อไป และปัจจุบันไทยเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ซึ่งจัดการประชุมประจำปี และมีประเทศเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงประเทศหมู่เกาะกว่า 70 ประเทศ เข้าร่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งนาย Zerbo แจ้งว่าตนก็ได้ผลักดันให้จัดตั้ง CTBTO Liaison Office ที่นครนิวยอร์ก และเห็นว่า การมีสำนักงานในพื้นที่ต่างๆ มีความสำคัญเพราะทำให้องค์การนั้นๆ เป็นที่รู้จัก โดยตนเพิ่งเดินทางไปหารือกับ ส.ส. ในมาดากัสการ์ ซึ่งแจ้งว่าไม่ค่อยรู้จัก CTBT/CTBTO ส่วนหนึ่งเพราะไม่มีสำนักงานในพื้นที่
  4.  รมช.กต. แสดงความพร้อมและยินดีที่จะต้อนรับนาย Zerbo ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งการดำเนินการเพื่อรับรองสถานี RN65 น่าจะเสร็จสิ้นแล้ว อาจพิจารณาใช้โอกาสการเยือนในการลงนามความตกลงว่าด้วยการรับรองสถานีดังกล่าว ซึ่งนาย Zerbo เห็นพ้องกับข้อเสนอนี้
    S 13508616 resize
    S 13508617 resize
    S 13508618 resize

Search