49242682 2063588540388234 2617423992977358848 o resize

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ IAEA ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แก่ผู้ประสานงานไทย 13 หน่วยงาน หวังผลักดันและพัฒนาแผนปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ไทยให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       The Office of Atoms for Peace (OAP) , under ministry of science and technology, jointly organised a National Workshop on Nuclear Security Information Management System (NUSIMS) with International Atomic Energy Agency (IAEA) during January 7 - 11, 2019 at the OAP, Bangkok, Thailand. The purpose of this workshop are to (1) raise awareness of Nuclear Security Information Management System (NUSIMS) among the organizations in Thailand that are responsible for nuclear security (2) train the Point of Contact and other participants in the use of NUSIMS and (3) populate and update NUSIMS for Thailand with data from Thailand and the IAEA including Thailand’s Integrated Nuclear Security Support Plan (INSSP).
       ...Click here to view the latest pictures for NUSIMS

        วันนี้ (7 มกราคม 2562) ปส.ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “National Workshop on Nuclear Security Information Management System(NUSIMS)” ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มกราคม 2562 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือ NUSIMS ของ IAEA ให้แก่หน่วยงานประสานงานด้านความมั่นคงของไทย โดยมีผู้แทนจาก ปส. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเป็นหลักเพื่อนำข้อมูลไปประสานร่วมกับหน่วยงานประสานงานรวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานไทย ไปรษณีย์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของ IAEA

     NUSIMS คือ ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ซึ่งจัดทำขึ้นโดย IAEA เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้แก่ประเทศสมาชิก 170 ประเทศทั่วโลก สามารถใช้อ้างอิงในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังเป็นศูนย์รวมข้อมูลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศ โดยประเทศสมาชิกจะทำหน้าที่รายงานการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ผ่านระบบดังกล่าวเพื่อให้ IAEA รับทราบความคืบหน้าและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาแผนงาน รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ อาทิ การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      การประชุมนี้ช่วยให้หน่วยงานและบุคลากรไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เกิดความรู้และสามารถเข้าใช้ระบบ NUSIMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่เข็มแข็ง เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการแลกเปลี่ยน วิเคราะห์และประเมินข้อมูล รวมทั้งจัดกิจกรรมและแผนงานที่เป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศไทย ประเทศสมาชิกอื่นๆ และ IAEA อย่างต่อเนื่อง

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2579 0547

49667099 2063587790388309 3308771289337954304 o resize

49649164 2063589213721500 5211317956083974144 o resize

49157260 2063588163721605 7251945141336801280 o resize

49348922 2063587923721629 3818968053543075840 o resize

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ National Workshop on Nuclear Security Informational Management System (NUSIMS)

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search