ใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT-RR

แผนดำเนินการอนุญาตใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ขั้นตอน

          วันที่(คาดว่า)
     ดำเนินการแล้วเสร็จ

          เอกสารประกอบ

   ๑.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

   ๒.วิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ขอรับอนุญาต

   ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒             

 

   ๓.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

   ๔.แจ้งผลการพิจารณา/ขอเอกสารเพิ่มเติม

   ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

   ๕.ประกาศข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

   ๖.ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  ๗.จัดการรับฟังความเห็นของประชาชน

     ๒๕๖๒

  • เอกสารประกอบ

  ๘.ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

      

  • ระเบียบวาระการประชุม
  • รายงานการประชุม

  ๙.ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

   

 ๑๐.เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติลงนามใบอนุญาต

   

Search