rso logo

 • ประกาศสำนักงาน
 • ปฏิทิน 
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ
  • วิธีการสมัครสอบ (โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบก่อนสมัคร)
   1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
   2. ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ใบชำระค่าสมัครสอบ
   3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน แนบสำเนาหลักฐานตรงตามคุณสมบัติ
   4. กรอบใบชำระค่าสมัครสอบ
   5. ชำระค่าสมัครสอบที่ ธ.กรุงไทย 
   6. สำเนาหลักฐานะชำระค่าสมัครสอบ ส่วนผู้ชำระ(ผู้สมัครสอบ) แนบมาพร้อมกับใบสมัครฯ 
   7. ส่งใบสมัครสอบ และสำเนาการชำระค่าสมัครสอบ
  • newวิธีการชำระค่าสมัครสอบและเงื่อนไข (มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงขอให้ผู้สมัครสอบศึกษาทำความเข้าใจ

   เงื่อนไขและวิธีการกรอกใบแจ้งการชําระเงินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัคร)

 • ชี้แจงเพิ่มเติม
  • การจัดสอบครั้งนี้จะจัดสอบ 2 วันโดยแต่ละวันแบ่งผู้สมัครสอบเป็น 2 รอบ(รอบเช้าและรอบบ่าย)ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร  โดยจะเรียงลำดับตามการส่งใบสมัคร และขึ้นอยู่กับสถานที่จัดสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
  • การสอบแต่ละรอบใช้เวลาสอบครึ่งวัน (วิชาแรกคือวิชาด้านกฎหมาย 1 ชั่วโมง 30 นาที, วิชาที่สองคือวิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี 2 ชั่วโมง 30 นาที)
  • ผู้สมัครสอบซ่อมจะต้องเข้าสอบตามเวลาของวิชาที่สมัครสอบซ่อม 
 • ใบสมัครสอบ
  • ครั้งที่ 4/2561 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ก.พ.2561
   ครั้งที่ 3/2561 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 ม.ค.2561
   • ใบสมัครสอบปกติ 
   • ใบสมัครสอบซ่อม 
   • ใบสมัครสอบปฏิบัติระดับสูง
  • ครั้งที่ 2/2561 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ธ.ค.2560 (ปิดรับสมัคร)
   • ใบสมัครสอบปกติ 
   • ใบสมัครสอบซ่อม 
   • ใบสมัครสอบปฏิบัติระดับสูง
  • ครั้งที่ 1/2561 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 10 พ.ย.2560 ปิดรับสมัครแล้ว
   • ใบสมัครสอบปกติ 
   • ใบสมัครสอบซ่อม 
   • ใบสมัครสอบปฏิบัติระดับสูง
 • ใบชำระเงินค่าสมัคร
Tags:
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search