ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับประกาศตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

พิมพ์

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

     บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลดนี้  ดาวโหลดเอกสาร