แจ้งเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ไม่มีกำหนด

พิมพ์

เลื่อนการเปิดรับสมัคร

พนักงานราชการทั่วไปตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

ออกไปไม่มีกําหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ