การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร นักวิเคราะห์นโยบาย นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์

Search