• ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ และปรับปรุงมาตรฐานงานตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/62 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส. / ผู้เข้าร่วม : บุคลากร ปส. จำนวน 50 คน / ผู้รับผิดชอบ : นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย (กตส.)

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางและการจัดการความเสื่อมสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย วันที่ 16 - 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยบุคลากรจาก สทน. ปส. จำนวน 30 คน / ผู้ประสานงาน : นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว (กอญ.)

  • การฝึกอบรม Training Course on Models Used in Decision Support Systems (DSSs) วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคา 4 ปส. / ผู้เข้าอบรม 30 คน / ผู้ประสานงาน : นางสาวชลริธร บุญประสพ กปท. กยผ.

  • ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ และปรับปรุงมาตรฐานงานตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/62 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส. / ผู้เข้าร่วม : บุคลากร ปส. จำนวน 50 คน / ผู้รับผิดชอบ : นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย (กตส.)

  • ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาการกำกับดูแลนิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ และปรับปรุงมาตรฐานงานตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/62 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส. / ผู้เข้าร่วม : บุคลากร ปส. จำนวน 50 คน / ผู้รับผิดชอบ : นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย (กตส.)

Search