สารบัญ

hot

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0   

               -  Business Flow

               -  ISO 9001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

ผลการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 − มี.ค. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 − มี.ค. 62)

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน
 3. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

asdg

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • งานบริหารงานทั่วไปของกลุ่ม
 • งานธุรการของกลุ่ม
 • งานประสานงานทั่วไปของกลุ่ม
 • ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ผลการดำเนินการของสำนัก
 • ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาระบบงานและโครงสร้างกลุ่มองค์การ

 • เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
 • วางแผนการพัฒนาหน่วยงาน
 • ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้างองค์กร กลไกการปฏิบัติงาน และระบบงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน และการบริการ
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน และการพัฒนาหน่วยงาน (PMQA)
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • ตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในองค์กร
 • พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการติดตามและประเมินผล
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 

Search