สารบัญ

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การขอรับอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอรับใบอนุญาต มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การพิจารณาประเมินคำขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การให้บริการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - งานบริการเกี่ยวกับการสมัคร RSO

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย (ฉบับทบทวน update ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

Search