สารบัญ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส. (PMQA)

แผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ปส.

 

 

เอกสารประกอบการประชุม

Search