สารบัญ

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอรับใบแทนใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอรับใบแทนใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขออนุญาตนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขออนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ระดับต้น ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี   

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - การขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - กระบวนงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสี   

 

Search