วิสัยทัศน์

    เป็นหน่วยงานที่ประชาชนเชื่อมั่นในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

พันธกิจ

    กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

    กำกับการรักษาความปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

    ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

    ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางรังสี ทั้งกฎหมายและวัฒนธรรมความปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

    ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีให้สามารถสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

    ส่งเสริมพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้มีสมรรถนะในการกำกับดูแล

    การพัฒนากระบวนการกำกับแลความปลอดภัยทางรังสีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

อำนาจหน้าที่

 1. ดำเนินการกำกับดูแลความปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และกากกัมมันตรังสี และความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี
 2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน และบริหารจัดการเกี่ยวกับการอนุญาต
 3. ศึกษา พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิค ในการจัดทำ และดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสี
 4. จัดทำ และบริหารจัดการ ฐานข้อมูล และสถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
 5. รับรอง และขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 6. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางรังสี และการกำกับดูแล ทั้งในด้านกฎหมาย เทคนิค และวัฒนธรรมความปลอดภัย
 7. เป็นศูนย์กลางเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 โครงสร้าง

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางรังสี
 • กลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางรังสี
 • กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางรังสี
 • กลุ่มอนุญาตทางรังสี
 • กลุ่มฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 • กลุ่มมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search