กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace : OAP)

โครงการภายใต้การดูแล

26 มกราคม 2561

ระบบแผนที่สถานประกอบการทางรังสีระยะที่ 2

- แผนที่แสดงสถานประกอบการทางรังสีทั่วประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

- ประชาชนสามารถแจ้งเหตุต้องสงสัยทางรังสีได้ผ่านทางมือถือ

30 มกราคม 2561

ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์

- เปิดใช้งานระบบสำหรับรองรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

- สามารถยื่นคำขอครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

9 มิถุนายน 2561

ระบบเชื่อมโยงบูรณาการในใบอนุญาตส่ง หรือพาวัตถุอันตราย หรือสัตว์ ไปกับอากาศยาน ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

- เปิดใช้งานระบบเแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุญาตฯ ข้อมูลใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อ ปส. สทน.

- ระบบติดตามสถานะคำขอรับใบอนุญาต

- ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตสำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบ NSW

- ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการกำกับดูแล และออกใบอนุญาตฯ phaseI

30 กันยายน 2561

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW) – Single Window (B2G)

- เปิดใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว (Single Entry Form) ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบของผู้ประกอบการเองหรือระบบกลางของ NSW

- เชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)

- เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการกำกับดูแล และออกใบอนุญาตฯ phaseII

ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

ระบบแผนที่สถานประกอบการทางรังสีระยะที่ 2
โครงการจะแล้วเสร็จในอีก

Progress

ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์
โครงการจะแล้วเสร็จในอีก

Progress

ระบบเชื่อมโยงบูรณาการในใบอนุญาตส่ง หรือพาวัตถุอันตราย หรือสัตว์ ไปกับอากาศยาน ผ่านระบบ National Single Window (NSW)
โครงการจะแล้วเสร็จในอีก

Progress

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW) – Single Window (B2G)
โครงการจะแล้วเสร็จในอีก

Progress

เจ้าหน้าที่

<h3>นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว</br>หน.กบฐ.</br>pongpan.n@oap.go.th</h3>

นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว
หน.กบฐ.
pongpan.n@oap.go.th

<h4>ดร.ชลกานต์ เอี่ยมสำอางค์</br>วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ</br>chonlagarn.i@oap.go.th</h4>

ดร.ชลกานต์ เอี่ยมสำอางค์
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ
chonlagarn.i@oap.go.th

<h4>นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์</br>นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ</br>atchararat.c@oap.go.th</h4>

นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
atchararat.c@oap.go.th

<h4>นายเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์</br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ</br>akkaluk.c@oap.go.th</h4>

นายเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
akkaluk.c@oap.go.th

<h4>นางสาวปิยวรรณ ศรีกงพาน</br>นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ</br>piyawan.s@oap.go.th</h4>

นางสาวปิยวรรณ ศรีกงพาน
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ
piyawan.s@oap.go.th

ระบบภายใต้การดูแลของ กบฐ.

 ลำดับที่ ชื่อระบบ      ผู้ดูแล  สถานะ  รายละเอียด
 1 เว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (www.oap.go.th)   หน.กบฐ.      ใช้งานปกติ        คลิก
 2 Appication e-license tracking (e-tracking.oap.go.th)     หน.กบฐ. ใช้งานปกติ  
 3 Data base e-license tracking   หน.กบฐ. ใช้งานปกติ  
 4 Oracle To MySQL     หน.กบฐ. อยู่ระหว่างการพัฒนา  
 5 โครงการ NSW 2560-2561 (4 เครื่อง)     หน.กบฐ. อยู่ระหว่างการพัฒนา  
 6 ระบบยื่นคำขอเครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์ (2 เครื่อง)     หน.กบฐ. ใช้งานปกติ  
7 RAIS (2 เครื่อง)     หน.กบฐ. อยู่ระหว่างการพัฒนา  

กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี หมายเลขติดต่อ 0-2596-7600 ต่อ 3512

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search