อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 นโยบายการตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

กฏบัตร 2561

กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2562

แผนตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ปรับแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

new

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ 

ประกาศนโยบายการควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมการจ้างที่ปรึกษา

แนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนดในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

messageImage 1542684778027messageImage 1542684798369

Search