อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 นโยบายการตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน

กฏบัตร 2561

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ปรับแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ 

ประกาศนโยบายการควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมการจ้างที่ปรึกษา

แนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนดในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา

new

กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2562

Search