สารบัญ

 450x135

 

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2. กำกับ ควบคุม ดูแล การปรับปรุงต่อเติมและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่
3. จัดระบบและควบคุมดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย และความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่
4. กำกับ ควบคุม ดูแล และให้บริการยานพาหนะสำหรับงานราชการ
5. เสนอแนะและพัฒนาระบบการจัดการยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการกำกับ ควบคุม ดูแล ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า ประปา และการลดแยกขยะ
 

 


 

แบบฟอร์มใบของาน

 


มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ปส. 

กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ปส.

 • ปี2562
  • เดือนมกราคม (อัพเดท 6 มกราคม 2562)
  • เดือนกุมภาพันธ์
  • เดือนมีนาคม
  • เดือนเมษายน
  • เดือนพฤษภาคม
  • เดือนมิถุนายน
  • เดือนกรกฎาคม
  • เดือนสิงหาคม
  • เดือนกันยายน
  • เดือนตุลาคม
  • เดือนพฤศจิกายน
  • เดือนธันวาคม

 


 

มาตรการลดและคัดแยกขยะภายใน ปส.

 

 

Search