สารบัญ

>> สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต้อง login) <<

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มการเจ้าหน้าที่

คำขอมีบัตรประจำตัว ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ภายใน ปส.

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญงาน

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 25 สายงาน

รวมแบบฟอร์ม

ประกาศ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอด

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  www.gpf.or.th

เกร็ดน่ารู้ อาหารสมอง จากใจ กกจ.

สาระนารู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

การขออนุญาตลาออกจากราชการ

 

Search