คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน e-GP

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน GFMIS

3. คู่มือนำเสนอ ลปส. (แก้ไข 27-6-59)

4. คู่มือบริการ

แบบฟอร์มต่างๆ 

 แบบฟอร์มตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256

แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ในการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลว. 3 ตุลาคม  2561

คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มแต่ละวิธี

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding, e-market)

คู่มือปฏิบัติงานบริหารพัสดุ

 

Search