อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเผยแพร่บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
  2. ติดตาม ตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางรังสีที่มีต่อประชาชนในระดับภูมิภาค
  3. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาค เช่น การประสานงานด้านการขออนุญาตต่าง ๆ

โครงสร้าง

 โปสเตอร ภาพรวม

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

กำหนดการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search