แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มเสนอแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  xls
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ (รายไตรมาส/รายปี)  xls
  • แบบขอเสนอเรื่องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ  doc

แผนการประชุมประจำปี

        º  ปี งปม. ๒๕๖๑  (ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐)   pdf

        º  ปี งปม. ๒๕๖๒  (ณ ๑ ตค. ๒๕๖๑)  pdf   

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ปรับปรุงข้อมูล ณ ๓ ตค. ๒๕๖๑

Search