แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มเสนอแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  xls
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ (รายไตรมาส/รายปี)  xls
  • แบบขอเสนอเรื่องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ  doc

แผนการประชุมประจำปี งปม. ๒๕๖๑    (ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐)   pdf

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ๖ คณะ  (ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐)   pdf

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ปรับปรุงข้อมูล ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐

Search