พิมพ์

แบบฟอร์ม

แผนการประชุมประจำปี

        º  ปี งปม. ๒๕๖๑  (ณ ๒๖ กย. ๒๕๖๐)   pdf

        º  ปี งปม. ๒๕๖๒  (ณ ๑ ตค. ๒๕๖๑)  pdf   

คำสั่งมอบหมายข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกก.พนส.  (อนุกรรมการและเลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ)   pdf


จดหมายข่าว คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

     

                     

 

ปฏิทินกิจกรรม                                                                                                                                                  

ปรับปรุงข้อมูล ณ พค. ๒๕๖๒