สารบัญ

Kashi Report Icon 06.14.17 A

รายงานหนังสือจาก IAEA

       

ลำดับ หน่วยงาน สาขา ชื่อหนังสือ
1 IAEA TECHNICAL REPORTS SERIES NO.483 Dosimetry of Small Static Fields Used in Exernal Beam Radiotherapy
2 IAEA TECHNICAL REPORTS SERIES NO.484 The Environmental Behaviour of Polonium
3 IAEA Nuclear Security Series No. 28-T Salf-assessment of Nuclear Security Culture in Facilities and Activities
4 IAEA RADIATION TECHNOLGY SERIES NO.6 Uses of lonizing Radiation for Tangible Cultural Heritage Conservation
5 IAEA   Nuclear Power and Sustainable Development
6 IAEA HUMAN HEALTH SERIES No.30 Implementation of High Dose Rate Brachytherapy in Limited Resource Settings
7 IAEA HUMAN HEALTH SERIES No.23 (Rev. 1) Nuclear Cardiology: Guidance on the Implementation of SPECT Myocardial Perfusion Imaging
8 IAEA HUMAN HEALTH SERIES No.5 Radiolableled Autologous Cells: Methods and Standardization for Clinical Use
9 IAEA HUMAN HEALTH SERIES No.29 Guided Intraoperative Scintigraghic Tumour Trageting (GOSTT) Implementing Advanced Hybrid Molecular Imaging and Non-imaging Probes for Advanced Cancer Management
10 IAEA HUMAN HEALTH SERIES No.34 Atlas of Skeletal SPECT/CT Clinical Images
11 IAEA HUMAN HEALTH SERIES No.32 Clinical PET/CT Atlas: A Casebook of Imaging in Oncology
12 IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 (Rev. 1) Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power
13 IAEA Nuclear Energy Series No. NW-G-3.1 Policy and Strategiesfor Environmental Remediation
14 IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.14  Building a National Position for a New Nuclear Power Programme
15 IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-6.8  Nuclear Accident Knowledge Taxonomy
16 IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-4.1 Opportunities for Cogeneration with Nuclear Energy
17 IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-5.2 Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: A User's Guige
18 IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.19 Instrumentation and Control Systems for Advanced Small Modular Reactors
19 IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-4.6 Managing the Financial Risk Associated with the Financing of New Nuclear Power Plant Projects
20 IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.4  Industrial Involovement to Support a National Nuclear Power Programme
21 IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.21 Procurement Engineering and Supply Chain Guidelines in Support of Operation and Maintenance of Nuclear Facilities
22 IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.24 Handbook on Ageing Management for Nuclear Power Plants
23 IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-2.11 Lessons Learned from the Deferred Dismantling of Nuclear Facilities
24 IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-4.3 Industrial Applications of Nuclear Energy
25 IAEA Nuclear Energy Series No. NF-T-4.8 International Safeguards in the Design of Uranium Conversion Plants
26 IAEA Volume 55 Number 1 January 2015 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
27 IAEA Volume 55 Number 2 February 2015 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Review article: Non-axisymmetric magnetic fields and toroidal plasma confinement Allen H. Boozer
28 IAEA Volume 55 Number 3 March 2015 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
29 IAEA Volume 55 Number 4 April 2015 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
30 IAEA Volume 55 Number 11 November 2015 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
31 IAEA Volume 55 Number 12 December 2015 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Review article: Neoclassical Plasma viscosity and transport processes in non-axisymmetric tori K C Shaing, K lda and S A Sabbagh
32 IAEA Volume 56 Number 5 May 2016 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
33 IAEA Volume 56 Number 6 June 2016 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
34 IAEA Volume 56 Number 9 September 2016 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Special issue of papers arising from the 7th International Workshop on Stochasticity in Fusion Plasmas (Bad Honnef, Germany, 2015) Guest Editor: Yunfeng Liang
35 IAEA Volume 56 Number 10 October 2016 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
36 IAEA Volume 56 Number 11 November 2016 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Special issue of papers arising from the 14th IAEA Technical Meeting on Energetic Particles in Magnetic Confinement Systems (Vienna, Austria, 2015) Guest Editor: S. D. Pinches
37 IAEA Volume 56 Number 12 Desember 2016 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
38 IAEA Volume 57 Number 2 February 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Special issue of papers arising from the 15th International Workshop on H-mode Physics and Transport Barriers (Garching, Germany, 2015)
39 IAEA Volume 57 Number 3 March 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Special issue of papers arising from the 15th International Workshop on H-mode Physics and Transport Barriers (Garching, Germany, 2015)
40 IAEA Volume 57 Number 4 April 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
41 IAEA Volume 57 Number 5 May 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
42 IAEA Volume 57 Number 6 June 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
43 IAEA Volume 57 Number 7 July 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Special section of selected papers arising from ICPP 2016
44 IAEA Volume 57 Number 8 August 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
45 IAEA Volume 57 Number 9 September 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Special section on Materials for a Fusion Reactor
46 IAEA Volume 57 Number 10 October 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing/Special section on FEC 2016 Summaries and Overviews
47 IAEA Volume 57 Number 11 November 2017 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
48 IAEA Volume 58 Number 7 July 2018 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
49 IAEA Volume 58 Number 10 October 2018 Co-published and edited by the International Atomic Energy Agency and IOP Publishing
50 IAEA INFCIRC/540(Corrected) MODEL PROTOCOL ADDITIONAL TO THE AGREEMENT(S) BETWEEN STATE(S) AND THE INTERNATLONAL ATOMIC ENERGY AGENCY FOR THE APPLICATION OF SAFEGUARDS
51 สำนักงาน ก.พ. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ HRD e-Learning 2560
52 IAEA REFERENCE DATA SERIES No. 2 2016 Edition Nuclear Power Reactors in the World
53 IAEA REFERENCE DATA SERIES No. 2 April 2004 Nuclear Power Reactors in the World
54 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ คู่มือความรู้นักวิเทศสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกรณีของสัญญาว่าด้วยการ ห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
55   ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 คำศัพท์-คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ
56 asean   asean อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่
57   ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 คำศัพท์-คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ
58 asean   คำศัพท์-คำย่อ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
59 VIENNA   EYEWITNESS TRAVEL VIENNA
60 asean   วิทยุสราญรมย์
61 IAEA IAEA RADIOISOTOPES AND RADIOPHArMACEUTICALS SERIES No.6 RADIOPHArMACEUTICALS FOR SENTINEL LYMPH NODE DETECTION: STATUS AND TRENDS
62 IAEA   The Radiation Chemistry of Polysaccharides
63 IAEA   RADIOTHERAPY IN CANCER CARE: FACING THE GLOBAL CHALLENGE
64 IAEA   Nuclear Medicine Physics A Handbook for Teachers and Students
65 IAEA   Information Circular
66 IAEA   Nuclear Data Newsletter
67 CTBTO Dublin, Ireland 9-13 May 2016 Report on the 2016 National Data Centre Workshop
68 Ministry of Public Health Final Report Joint External Evaluation of IHR Core Capacity in Thailand 26 - 30 June 2017
69 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ 2 เล่ม
70 asean   Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015
71 IAEA Advancing the Global Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Programmes Proceedings of an International Conference Madrid, Spain, 23-27 May 2016
72 IAEA EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE Joint Radiation Emergency Management Plan of the International Organizations
73 IAEA EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE Method for Developing a Communication Strategy and Plan for a Nuclear or Radiological Emergency
74 IAEA EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE Operational Intervention Levels for Reactor Emergencies and Methodology for Their Derivation
75 IAEA EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE Guidelines on the Harmonization of Response and Assistance Capabilities for a Nuclear or Radiological Emergency
76 IAEA Summary of an International Conference Research Reactors: Safe Management and Effective Utilization
77 IAEA IAEA RADIOISOTOPES AND RADIOPHArMACEUTICALS REPORTS No.2 Cyclotron Based Production of Technetium-99m
78 IAEA IAEA RADIATION TECHNOLOGY REPORTS No.5 Nanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical Applications
79 IQNet   WINSACADEMY Nuclear Security Management Certification Programme
80 WINS   ISO 29990:2010 IMPLEMENTATION HANDBOOK
81 IAEA IAEA-TECDOC-1758 Techno-economic Comparison of Geological Disposal of Carbon Dioxide and Radioactive Waste
82 IAEA The Fukushima Daiichi Accident Report by the Director General
83 IAEA The Fukushima Daiichi Accident Technical  Volume 1/5 Description and Context of the Accident
84 IAEA The Fukushima Daiichi Accident Technical  Volume 2/5 Safety Assessment
85 IAEA The Fukushima Daiichi Accident Technical  Volume 3/5 Emergency Preparedness and Response
86 IAEA The Fukushima Daiichi Accident Technical  Volume 4/5 Radiological Consequences
87 IAEA The Fukushima Daiichi Accident Technical  Volume 5/5 Post-accident Recovery
88 IAEA   PEACEFUL USES INITIATIVE
89 IAEA TECHNICAL REPORTS SERIES NO.482 History, Development and Future of TRIGA Research Reactors
90 IAEA Safety Reports Series No. 86 Safety Aspects of Nuclear Power Plants in Human Induced External Events: General Considerations
91 IAEA Safety Reports Series No. 88 Safety Aspects of Nuclear Power Plants in Human Induced External Events: Margin Assessment
92 IAEA Safety Reports Series No. 84 Radiation Protection of Itinerant Workers
93 IAEA Safety Reports Series No. 89 Diffuse Seismicity in Seismic Hazard Assessment for Site Evaluation of Nuclear Installations
94 IAEA Safety Reports Series No. 91 Impact of Open Phase Conditions on Electrical Power Systems of Nuclear Power Plants
95 IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-3 Safety of Research Reactors
96 IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-38 Construction for Nuclear Installations
97 IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-39 Design of Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants
98 IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-34 Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants
99 IAEA General Safety Requirements No. GSR Part 1 (Rev.1) Governmental, Legal and Regulatory Framework for safety
100 IAEA General Safety Requirements No. SSR-2/1 (Rev.1) Safety of Nuclear Power Plants: Design
101 IAEA Specific Safety Guide No. SSG-40 Predisposal Management of Radioactive Waste from Nuclear Power Plants and Research Reactors
102 IAEA General Safety Requirements No. GSR Part 4 (Rev.1) Safety Assessment for Facilities and Activities
103 IAEA Specific Safety Guide No. SSG-33 Sechdules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition)
104 IAEA Specific Safety Guide No. SSG-43 Safety of Naclear Fuel Cycle Research and Development Facilities
105 IAEA General Safety Guide No. GSG-6 Communication and Consultation with Interested Parties by the Regulatory Body
106 IAEA General Safety  Requirements No. SSR-4 Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities
107 IAEA Specific Safety Guide No. SSG-50 Operating Experience Feedback for Nuclear Installations
108 IAEA Specific Safety Requirements No. SSR-6 (Rev. 1) Regulations for the Safe Transport of Radioactive Meterial 2018 Edition
109 IAEA EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE IAEA Response and Assistance Network
110 กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การจับคู่หุ้นส่วนความร่วมมือกับทรัพยากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศจีน ภายใต้นโยบาย "ประเทศไทย 4.0"
111 IAEA IAEA AT WORK 2015 Edition atoms for peace
112 IAEA IAEA REDIATION TECHNOLOGY REPORTS NO. 4 Utilization of Accelerator Based Real Time Methods in Investigation of Materials with High Technological Importance
113 IAEA IAEA Nuclear Energy Series No. NF-T-4.7 International Safeguards in the Design of Fuel Fabrication Plants
114 IAEA IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.11 Available Reprocessing and Research Reactor Spent Nuclear Fuel
115 IAEA IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-5.8 Research Reactors for the Development of Materials and Nuclear Energy Systems
116 IAEA   Nuclear Data Newsletter
117 VCDNP Workshop Report 10 May 2017 Achieving the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
118 IAEA Nuclear Sciences and Applications Dedicated to Success A sanple of innovative successes from the IAEA Nuclear Sciences and Applications Laboratories
119 IAEA Vienna, December 2014 Services Series 30 Safeguards Implementation Practices Guide on Facilitating IAEA Verification Activities
120 IAEA Vienna, December 2014 Services Series 22 Safeguards Implementation Guide for States with Small Quantities Protocols
121 IAEA   IAEA Publications Catalogue 2016-2017
122 IAEA   IAEA Publications Catalogue 2017-2018
123 IAEA INFCIRC/209/Rev.4 Communication of 24 January 2017 received from the Permanent Mission of Denmark regarding the Export of Nuclear Material and of Certain Categories of Equipment and Other Material
124 IAEA INFCIRC/254/Rev.13/Prat 1a Communication received from the Permanent Mission of the Republic of Korea to the International Atomic Energy Agency regarding Certain Member Staes' Guidelines for the Export of Nuclear Material, Equipment and Technology
125 IAEA INFCIRC/254/Rev.10/Prat 2a Communication received from the Permanent Mission of the Republic of Korea to the International Atomic Energy Agency regarding Certain Member Staes' Guidelines for Transfers of Nuclear-related Dual-use Equipment, Materials, Software and Related Teachnology
126 IAEA   Nuclear Data Newsletter No. 62, January 2017
127 IAEA   Plant Breeding & Genetics Newsletter No. 38, January 2017
128 IAEA   XRF Newsletter No. 27, April 2017
129 IAEA   Plant Breeding & Genetics Newsletter No. 39, July 2017
130 UNITED NATIONS Volume l SCIENTIFIC ANNEX A:
131 UNITED NATIONS Volume ll SCIENTIFIC ANNEX B:
132 IAEA   ATOMIC AND PLASMA-MATERIAL INTERACTION DATA FOR FUSION VOLUME 17
133 IAEA   ATOMIC AND PLASMA-MATERIAL INTERACTION DATA FOR FUSION APID/EP/1
134 CTBTO   CTBT: SCIENCE AND TECHNOLOGY 2017 CONFERENCE
135 CTBTO   ANNUAL REPORT 2016
136 CTBTO   2015 Programme and Budget Performance Report
137 CTBTO Technical Report Report on the 2016 On-Site Inspection Nevade Familiarization Activity
138 CTBTO Baden, Austria 7-11 November 2016 Report of On-Site Inspection Workshop-23: Further Development of the OSI Equipment List
139 CTBTO 12-16 April and 17-19 June 2015 Report of On-Site Inspection Workshop-22: Integrated Field Exercise 2014 Debriefing and the Way Forward
140 IAEA   ReNuAL Renovation of the Nuclear Applications Laboratories Information for Prespective Donors

   

 

Search