♦ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

        • แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2560 - 2564

♦ แผนปฏิบัติราชการประจำปี

        • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

         แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

♦ ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

              • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2561

          • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2560

          • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2559

         • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2558

         • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2557

♦ แบบฟอร์ม

           • แบบ Concept Note (61-1)

           • แบบครุภัณฑ์ (61-7)

           • แบบคำขอ (61-3,61-4,61-5,พฐ 1,ผบ. 1)

           • แบบฟอร์มโครงการ (61-2)

           • แบบสิ่งก่อสร้าง (61-6)

           • แบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ (61-8)

           • ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12,นโยบาย วท.,แผนยุทธศาสตร์ ปส. 2560-2564

           • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)

           • อัตราราคางานต่อหน่วย

           • หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

           • หลักเกณฑ์ อัตราค่าใชจ่าย และประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม การโฆษณา การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

♦ การสำรวจความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2560-2564

♦ รายละเอียดการจัดทำแผยปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

           • แบบฟอร์ม

               - กนผ._2 แบบฟอร์มโครงการ

               - แผน งปม.61_1-7-60 (กนผ. 61-4)

               - ฟอร์มตรวจสอบกิจกรรมปี 61

             • หลักเกณฑ์

               - มาตรการประหยัด เสนอเข้าที่ประชุมกรม

             - งบพื้นฐาน กนผ.61-4

♦ รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            • แบบฟอร์ม

                - กนผ._1

                - กนผ._2 แบบฟอร์มโครงการ

                - กนผ._3 แบบฟอร์มรายละเอียดครุภัณฑ์

                - กนผ._4 แผนปฏิบัติการ

             • หลักเกณฑ์

                - บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ม.ค.60)

                - รายงานการอนุมัติเงินชอเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)(ม.ค.60)

                - หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา (ม.ค.60)

                - หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายงบประมาณการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ม.ค.60)

 

 

 

    02-596 7600 ต่อ 2125 , 2122 , 2121 , 2513                                                                                                                             

             

   policyplanning.oap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search