♦ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

        • แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2560 - 2564

♦ แผนปฏิบัติราชการประจำปี

        • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

♦ ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

            • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2562

            • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2561

            • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2560

            • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2559

             • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2558

            • ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2557

 

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

           ครั้งที่ 1/2562

             เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

             PPT นำเสนอ

             รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับรับรอง

 

♦ รายงานผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายเดือน

เดือนเมษายน 2562   

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2562

เดือนธันวาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

 

♦ การสำรวจความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2560-2564

♦ รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

           • แบบฟอร์ม

               - กนผ.62-2

               - กนผ.62-4

             - ฟอร์มตรวจสอบกิจกรรมปี 62

             • หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆสำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

               - แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ หนังสือ กค (กวจ) 0405.2-ว334

             - มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561

             - มาตรการประหยัด ปส. ปี 2561

             - หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ เบี้ยประชุม และค่าวิทยากร ของ ปส.

             - ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12,นโยบาย วท.,แผนยุทธศาสตร์ ปส. 2560-2564

             - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)

 

♦ รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            • แบบฟอร์ม

                - กนผ.63-1

                - กนผ.63-2

                - กนผ.63-3

             - แบบconcept_note_กนผ. 63 - 64

              • หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบคำขอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตาม Link นี้)

                - http://www.bb.go.th/topic.php?gid=240&mid=282# 

เอกสารประกอบการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2564 - 2568

             - https://goo.gl/NcZyzp

 

 

    02-596 7600 ต่อ 2125 , 2122 , 2121 , 2513     

                                                                                                                        

    policyplanning.oap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search