สารบัญ

การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2564 - 2568

   - เอกสารประกอบการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 2564 - 2568

   - ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละยุทธศาสตร์ (updated 24/07/262) 

   - แบบฟอร์ม 

 

Search