พิมพ์

 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

พ.ศ. 2560 - 2564

 

customer service    02-596 7600 ต่อ 4107 - 4110 

                                                                                                                        

mail    policyplanning.oap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


 ♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

           ครั้งที่ 1/2562

             เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

             PPT นำเสนอ

    รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับรับรอง


 แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ฟอร์ม 63 -4

 


 ♦ รายงานผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายเดือน

new เดือนสิงหาคม 2562  

เดือนกรกฏาคม 2562  

เดือนมิถุนายน 2562 

เดือนพฤษภาคม 2562 

เดือนเมษายน 2562   

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2562

เดือนธันวาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

 

 


 ♦ การสำรวจความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2560-2564

 


 ♦ รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

           • แบบฟอร์ม

               - กนผ.62-2

               - กนผ.62-4

             - ฟอร์มตรวจสอบกิจกรรมปี 62

             • หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆสำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

               - แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ หนังสือ กค (กวจ) 0405.2-ว334

             - มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561

             - มาตรการประหยัด ปส. ปี 2561

             - หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ เบี้ยประชุม และค่าวิทยากร ของ ปส.

             - ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12,นโยบาย วท.,แผนยุทธศาสตร์ ปส. 2560-2564

             - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)

 

 


 ♦ รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            • แบบฟอร์ม

                - แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2564 (Full Version 1.0)

              • หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบคำขอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตาม Link นี้)

                - http://www.bb.go.th/topic.php?gid=240&mid=282# 

 


  การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2564 - 2568

- เอกสารประกอบการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 2564 - 2568

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละยุทธศาสตร์ (updated 24/07/262) 

- แบบฟอร์ม