สารบัญ

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. รวบรวมจัดทำองค์ความรู้ด้านพลังงานปรมาณูและภารกิจสำนักงานฯ และผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม และสร้างเครือข่ายความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีผลิต
  3. พัฒนาจัดทำแผนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และประสานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในภาพรวม
  4. ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
  5. บริการข้อมูล ความรู้ หนังสือ รายงานวิจัยและพัฒนา วารสาร สิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จากในและต่างประเทศ
  6. เผยแพร่ข้อมูลสิ่งพิมพ์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และสิ่งพิมพ์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศอื่น และองค์การระหว่างประเทศ

 

 บุคลากร กฝป.

 

about us proap

 

คลังความรู้ / สื่อเผยแพร่ / สิ่งพิมพ์

 

มาตรการ / คู่มือ / แนวทางจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา

 

Search