ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ

  2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 Bu1

Search