สารบัญ

การดำเนินงานภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) ในประเทศไทย

สนธิสัญญา CTBT มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  ๑. ห้ามการทดลองระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ใด หรือการทดลองระเบิดนิวเคลียร์อื่นใด ไม่ว่าจะ ณ ที่ใดบนโลก

  ๒. จัดตั้งระบบเฝ้าตรวจทั่วโลกเพื่อบังคับใช้ และพิสูจน์ยืนยันความยึดมั่นในการเข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาและเพื่อตรวจจับการละเมิดสนธิสัญญา

  ๓. เชิญชวนรัฐทั้งปวงเข้าร่วมเป็นภาคี และส่งเสริมการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ และเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของนานาประเทศ

 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีพันธกรณีที่ต้องดำเนินการภายใต้สนธิสัญญา ดังนี้

  ๑. สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น ๖๕ (Radionuclide Monitoring Station; RN65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

  สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น ๖๕ (Radionuclide Monitoring Station; RN65)

เว็บไซต์สถานี RN65

  ๒. สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพ พีเอส ๔๑ (Primary Seismic Station; PS41) ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

  สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (Primary Seismic Monitoring Station)

  ปรับปรุงจากสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งอยู่ใน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ร่วมกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ผลักดันให้สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานีหนึ่งในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) โดย ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมาธิการเตรียมการองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO PrepCom) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ps41 1

ps41 2

ps41 3

  ๓. ระบบวัดก๊าซเฉื่อยกัมมันตรังสี ทีเอชเอ็กซ์ ๖๕ (Radionuclide Noble Gas  System; THX65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

  ระบบวัดก๊าซเฉื่อยกัมมันตรังสี ทีเอชเอ็กซ์ ๖๕ (Radionuclide Noble Gas System;THX65)

  เป็นระบบวัดหนึ่งในจำนวน ๔๐ สถานีทั่วโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เฝ้าตรวจก๊าซเฉื่อยกัมมันตรังสีที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ มีแผนที่จะติดตั้งภายในสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น ๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ โดยระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัยได้ร่วมกับบริษัท ENVEA คู่สัญญาของคณะกรรมาธิการเตรียมการองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO PrepCom) ดำเนินการสำรวจความพร้อมของสถานที่ติดตั้ง

thx 2

thx 3

  ๔. ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ เอ็น ๑๗๑ (National Data Center; N171) ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเอ็น ๑๗๑ (National Data Center, N171)

  จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ (International Monitoring System, IMS) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สนธิสัญญานี้

ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเอ็น ๑๗๑ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ ดังนี้

  ๑. เพื่อเฝ้าตรวจการบังคับใช้ของสนธิสัญญาในการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เช่น การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

DPRK2017

  ๒. เพื่อเฝ้าตรวจการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

  ๓. เพื่อการเตือนภัยจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ โดยความร่วมมือกับกรมอุทกศาสตร์ และกรมอุตุนิยมวิทยา

  ๔. เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสี เช่น การคำนวณการได้รับรังสีจากนิวไคลด์รังสีที่ได้รับจากการหายใจ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 ๑. เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการเตรียมการองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์(Preparatory Commission for Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTPrepCom)

 ๒. เนื้อหาสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT)

Search