สารบัญ

ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard Dosimetry Laboratory, SSDL)

           ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นห้องปฏิบัติการในเครือข่ายของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการวัดรังสีเพื่อการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยห้องปฏิบัติการฯ มีหน้าที่หลักคือจัดตั้งและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางรังสีระดับประเทศ และ ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานวิจัย หน่วยงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานด้านการแพทย์ โดยให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี เช่น เครื่องสำรวจรังสีและมาตรรังสีแบบพกพา เป็นต้น

ระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการฯประกอบด้วย หัววัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิชนิด ไอออนไนเซชันแชมเบอร์ และเครื่องวัดประจุไฟฟ้าชนิดความแม่นยำสูง ซึ่งได้รับการสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิที่ต่างประเทศเพื่อให้เกิดการสอบกลับได้ไปยังหน่วยวัดสากล ในส่วนของต้นกำเนิดรังสี ห้องปฏิบัติการฯมีเครื่องฉายรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีชนิด Cs-137 และ Co-60 ต้นกำเนิดรังสีบีตา ต้นกำเนิดรังสีนิวตรอน และเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ชนิดแรงดันไฟฟ้า 160 กิโลโวลต์ สำหรับให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีในระดับการป้องกันอันตรายจากรังสี

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแผนงานมาตรวิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP) ในสาขารังสีก่อไอออน ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และห้องปฏิบัติการฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ มอก.17025 ในขอบข่ายของการสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสีด้วยต้นกำเนิดรังสี Cs-137 และ Co-60 และได้ส่งเอกสารประกาศความสามารถของห้องปฏิบัติการ (calibration and measurement capabilities, CMCs) ให้กับคณะกรรมการของแผนงานมาตรวิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิก พิจารณาเพื่อให้ได้รับการประกาศความสามารถในเว็บไซต์ของ สำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) ต่อไป

                   

กิจกรรมหลักของห้องปฏิบัติการฯ มีดังต่อไปนี้

  1. ด้านการรักษามาตรฐานทางรังสีและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดความคงที่ของระบบ การวัดค่าระดับรังสีอ้างอิง การส่งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการไปสอบเทียบ การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆ และปรับปรุงวิธีการและเทคนิคการสอบเทียบ
  2. ปรับปรุงเอกสารและระบบคุณภาพเพื่อรักษาระบบคุณภาพ มอก. 17025
  3. เข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญและการเปรียบเทียบผลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมถึงโครงการของทบวงการฯ และให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี เช่น เครื่องสำรวจรังสี มาตรรังสีแบบพกพ
  5. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี

 

Attachments:
Download this file (APMP.RI(I)-S2 (3).pdf)APMP supplementary Comparison Report of absorbed dose rate in tissue for beta ra[APMP supplementary Comparison Report of absorbed dose rate in tissue for beta radiation]791 kB
Download this file (Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to personal dose equivalent for eye lens dos.pdf)Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to pe[Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to personal dose equivalent for eye lens dos]414 kB
Download this file (Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom between PMMA and the ISO Water Phantom for Perso.pdf)Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom [Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom between PMMA and the ISO Water Phantom ]724 kB
Download this file (Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Dosimeter.pdf)Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescenc[Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Dosimeter]551 kB
Download this file (การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิ.pdf)การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์[การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์]442 kB
Download this file (การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์น.pdf)การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์[การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์]724 kB
Download this file (สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอ.pdf)สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4[สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4]940 kB

Search