สารบัญ

 

 

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิงรังสี (National Standard Radioactivity Laboratory, NSRL)

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิงรังสี เป็นหนึ่งในสามห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดำเนินงานโดยกลุ่มงานมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี เพื่อรองรับภารกิจหลัก คือ การสถาปนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านกัมมันตภาพรังสีของประเทศ โดยใช้ระบบวัดแบบ 4p ไอออนแชมเบอร์สองชุดคือ IG11/A20 และ IG12/N20 ซึ่งได้สอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานแห่งชาติของญี่ปุ่น National Metrology Institute of Japan (NMIJ) โดยใช้สารกัมมันตรังสีอ้างอิงระดับปฐมภูมิซึ่งได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจาก NMIJ เช่น Ba-133, Co-60, Co-57, Y-88, Cs-137 และ I-131 เป็นต้น

นอกจากระบบวัดแบบ 4p ไอออนแชมเบอร์ แล้ว ยังมีระบบวัดอ้างอิง Liquid Scintillation Counters (LSC), High Purity Germanium Detectors และเครื่องวัดปริมาณสารกัมมันตรังสีเพื่อการแบ่งตวงสารเภสัชรังสี (Dose Calibrators) จำนวน 2 เครื่อง รวมถึง Imaging Plate Analyzer สำหรับการวัดและสอบเทียบต้นกำเนิดรังสีแอลฟาบีตาแบบแผ่นแบนสำหรับใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดและสำรวจความเปรอะเปื้อนสารรังสี

ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของห้องปฏิบัติการ NSRL คือ การเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อเข้าร่วมการทดสอบความสามารถกับองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น แผนงานมาตรวิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP) เพื่อให้การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก. 17025

               

 ภารกิจประจำของห้องปฏิบัติการฯ คือ

  1. รับรองค่าความแรงรังสีของ ต้นกำเนิดรังสีชนิดของเหลวหรือของแข็งที่มีค่ากัมมันภาพรังสีอยู่ในพิสัย0.1 ถึง 500 MBq เพื่อการสอบเทียบและอ้างอิงในระดับ certified reference materials หรือ CRM
  2. สอบเทียบเครื่องสำรวจความเปรอะเปื้อนสารรังสี(contamination monitors) โดยใช้ต้นกำเนิดรังสีมาตรฐานแบบแผ่นขนาดต่างๆ เช่น I-129, C-14, Sr/Y-90, Pu-239, Am-241, Cl-36 และ Cs-137 เป็นต้น
  3. ดำเนินการควบคุมคุณภาพเครื่องวัดสารกัมมันตรังสีเพื่อการแบ่งตวงสารเภสัชรังสี(dose calibrators) โดยวางแผนเตรียมสารรังสีมาตรฐาน I-131 ที่มีมาตรฐานและจัดส่งให้กับหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วประเทศ เพื่อให้เครื่องวัดดังกล่าว มีมาตรฐานการวัดสารเภสัชรังสีอย่างถูกต้อง ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย
  4.    พัฒนาและจัดหาสารอ้างอิงมาตรฐาน เพื่อใช้ในงานด้านการวัดและสอบเทียบปริมาณรังสีของเครื่องPET/CT ในอนาคต

 

Attachments:
Download this file (APMP.RI(I)-S2 (3).pdf)APMP supplementary Comparison Report of absorbed dose rate in tissue for beta ra[APMP supplementary Comparison Report of absorbed dose rate in tissue for beta radiation]791 kB
Download this file (Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to personal dose equivalent for eye lens dos.pdf)Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to pe[Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to personal dose equivalent for eye lens dos]414 kB
Download this file (Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom between PMMA and the ISO Water Phantom for Perso.pdf)Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom [Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom between PMMA and the ISO Water Phantom ]724 kB
Download this file (Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Dosimeter.pdf)Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescenc[Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Dosimeter]551 kB
Download this file (การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิ.pdf)การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์[การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์]442 kB
Download this file (การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์น.pdf)การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์[การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์]724 kB
Download this file (สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอ.pdf)สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4[สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4]940 kB

Search