สารบัญ

 

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับสูง (HDCL)

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับสูง (HDCL) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535  เป็นหนึ่งในสามห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดำเนินงานภายใต้กลุ่มงานมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มีภารกิจหลักในการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประเภทต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพสำหรับการใช้ประโยชน์จากกระบวนการฉายรังสี  เป็นมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับอุตสาหกรรม อาทิเช่น การฉายรังสีเพื่อการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์  การปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ การฉายรังสีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การเพิ่มคุณค่าอัญมณี เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการมีระบบวัดปริมาณรังสีอ้างอิงของประกอบด้วย

  1. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard Dosimeter) ชนิด Fricke dosimeter มีเครื่องมือที่ใช้คือ

               1.1  เครื่องกำเนิดรังสีแกมมามาตรฐาน รุ่น Gammacell 220 ผลิตภัณฑ์ Nordion ประเทศแคนาดา

               1.2 UV-VIS Spectrophotometer รุ่น Lambda 650 ผลิตภัณฑ์ Perkin Elmer ประเทศสหรัฐอเมริกา

       2.อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานถ่ายทอด (Transfer Standard Dosimeter) ชนิด Alanine dosimeter มีเครื่องมือที่ใช้ คือ Electron Spin Resonance Spectrometer (ESR) รุ่น A300 ผลิตภัณฑ์ Bruker      ประเทศเยอรมัน

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการฯ ได้มีการประกันคุณภาพของด้วยการดำเนินการสอบกลับ (Traceability) ระบบวัดอ้างอิงกับห้องปฏิบัติการ National Physical Laboratory ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศอังกฤษ เป็นประจำทุกปี

          ภารกิจหลักกิจกรรมของห้องปฏิบัติการฯ มีดังต่อไปนี้

  1. ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี ช่วงปริมาณรังสีตั้งแต่ 0.1 – 50 กิโลเกรย์ ให้แก่โรงงานฉายรังสีทั่วประเทศ
  2. ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการสอบเทียบมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติทางด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง
  3. ให้การรับรองผลการวัดปริมาณรังสี ในกระบวนการฉายรังสีสำหรับงานศึกษาวิจัย
  4. ห้องปฏิบัติการฯ ได้ปฏิบัติงานโดยดำเนินงานตามระบบคุณภาพ มอก.17025-2548
  5. ศึกษา วิจัย และพัฒนามาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง
  6. ดำเนินการทดสอบความชำนาญด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูงกับหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ
Attachments:
Download this file (APMP.RI(I)-S2 (3).pdf)APMP supplementary Comparison Report of absorbed dose rate in tissue for beta ra[APMP supplementary Comparison Report of absorbed dose rate in tissue for beta radiation]791 kB
Download this file (Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to personal dose equivalent for eye lens dos.pdf)Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to pe[Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to personal dose equivalent for eye lens dos]414 kB
Download this file (Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom between PMMA and the ISO Water Phantom for Perso.pdf)Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom [Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom between PMMA and the ISO Water Phantom ]724 kB
Download this file (Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Dosimeter.pdf)Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescenc[Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Dosimeter]551 kB
Download this file (การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิ.pdf)การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์[การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์]442 kB
Download this file (การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์น.pdf)การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์[การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์]724 kB
Download this file (สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอ.pdf)สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4[สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4]940 kB

Search