ปส. ร่วมประชุมการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร CPX -2562 ฝึกปัญหาที่บังคับการ ผ่าน Video Conference

 dsc 01 2

      ในวันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2562 เรื่องการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ผ่าน Video Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน ที่จะบูรณาการงานร่วมกัน ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกวิกฤตการณ์ระดับชาติของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ โดยการฝึกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหากเกิดภาวะวิกฤตด้านความมั่นคง พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศ

dsc 01 3

dsc 01 1

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search