ปส. ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสา904 และร่วมใจปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

       OAP 2633 resize

         วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 3/62 (เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจิตอาสาจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์ นายปราลม จาดโห้ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี นางสาวศันศนีย์ บุญสาลี จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวอาทิตยา ไชยเยชน์ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
           นอกจากนี้ในเวลา 11.00 น. คณะจิตอาสาได้นำผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณภายใน ปส. เพื่อร่วมแรง ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันอีกด้วย

OAP 2594 resize

OAP 2612 resize

OAP 2851 resize

OAP 2623 resize OAP 2642 resize OAP 2840 resize OAP 2725 resize OAP 2661 resize OAP 2719 resize OAP 2751 resize OAP 2789 resize OAP 2671 resize 

    เวลา 11.00 น. คณะจิตอาสาได้นำผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณภายใน ปส. เพื่อร่วมแรง ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10

OAP 2882e resize

OAP 2893 resize OAP 2898 resize

OAP 2918 resize OAP 2919 resize OAP 2911 resize 

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมที่ KM Day 4/2562 การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 3/62 (เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์) _240562

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124 

Search