สัมมนาการประเมินความเสี่ยงห้องปฏิบัติการและการทำแผนจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

         วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2562 ปส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การประเมินความเสี่ยงห้องปฏิบัติการและการทำแผนจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุตคลากร ปส. ผู้เข้าสัมมนาจำนวน 41 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ จัดการความเสี่ยง ประเมินผล แลทำแผนการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับงานภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งรูปแบบการสัมมนาฯ ประกอบด้วย การอภิปรายและการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 3 ท่าน
S 10158150 resize

S 10158096 resize

S 10158151 resize S 10158099 resize S 10158153 resize  

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124 

Search