ปส. และ กรมอุตุฯ กระชับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและอุตุนิยมวิทยา

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา โดยมีนางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปส. และกรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

OAP 3121 resize

           นางสาววิไลวรรณ กล่าวถึงเจตนารมณ์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในการลงนาม MOU ครั้งนี้ว่า ปส. มีหน้าที่กำกับดูแลความความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและเตรียมการรับมือต่ออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะทำให้ ปส. สามารถใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์การแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้สามารถวางแผนรับมือกับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
           ขณะที่ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้มีการขยายขอบเขตความร่วมมือจาก MOU ระหว่าง อต. กับ ปส. ฉบับเดิมปี 2549 ที่ให้การสนับสนุนเฉพาะข้อมูลด้านแผ่นดินไหว โดยจะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพิ่ม อาทิเช่น ปริมาณฝน อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม ข้อมูลรังสีและโอโซน สำหรับข้อมูลที่ ปส. ได้ให้การสนับสนุนนั้น อต. ได้นำไปใช้ในการหาตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว และมีการวางแผนที่จะนำไปใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวในอนาคตต่อไป
           บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างสองหน่วยงานในวันนี้ นับเป็นโอกาสในการดำเนินการร่วมกันที่สำคัญยิ่งต่อประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ทั้งในภาวะปกติ และเมื่อเกิดภัยจากสภาวะอากาศ แผ่นดินไหวและสึนามิ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานที่พึงมีในอนาคตอย่างต่อเนื่องต่อไป

OAP 3101e resize

OAP 3114 resize

OAP 3015 resize

OAP 3087 resize OAP 3046 resize OAP 3028 resize OAP 3107e resize OAP 3124 resize OAP 3248 resize OAP 3175 resize OAP 3279 resize OAP 3074 resize OAP 3140e resize

 สามารถดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้ง : MOU ปส. และ กรมอุตุฯ /300562

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search