ปส. พร้อมโชว์ศักยภาพรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์บริการร่วม ปส. (One Stop Service) นางรัชดา  เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ 9 นำโดย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินมาตรฐานในพื้นที่การให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปี พ.ศ. 2562
OAP 3372 resize

          นางรัชดา กล่าวว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาทิ การขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ การสอบเทียบเครื่องวัดรังสี การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา ปส. เป็น 1 ใน 52 หน่วยงานส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ที่ได้รับรางวัลพร้อมการรับรองมาตรฐานให้เป็นบริการของศูนย์ราชการ (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้นเพื่อรักษาและพัฒนามาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น ปส. จึงสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรักษามาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกในปีนี้ พร้อมแสดงศักยภาพการให้บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างครบวงจร โดยยึดหลักการทำงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) สถานที่เข้าถึงง่าย ประชาชนรับบริการสะดวก (2) บุคลากร มีจิตบริการ บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (3) ด้านงานที่ให้บริการ ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน (4) ด้านอื่นๆ มีมาตรฐานในการบริการประชาชน

           นอกจากนี้ ปส. จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานให้บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้รับบริการครบทุกด้านด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป  เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสู่ “องค์กรอัจฉริยะด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (SMART OAP)”

OAP 3387 resize OAP 3390e resize OAP 3362 resize OAP 3416 resize OAP 3430 resize OAP 3420 resize OAP 3468 resize OAP 3441 resize OAP 3479 resize

OAP 3412 resize

สามารถดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้ง : การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) /310562

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search