ปส. ร่วมกับ สหรัฐอเมริกาดึงหน่วยสนับสนุนระงับเหตุฉุกเฉินฯ เสริมสมรรถนะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

     oap012 1 resize

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา เพิ่มศักยภาพพัฒนาความสามารถคนไทยรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมดึงหน่วยงานสนับสนุนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมอบรมหลักสูตร Advance Radiological/Nuclear Training for Emergency Response 10 - 14 มิถุนายน 2562 นี้

     นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์มากขึ้นด้วยเช่นกัน ปส. จึงได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy: US DOE) จัดการฝึกอบรม Advance Radiological / Nuclear Training for Emergency Response ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้แก่บุคลากร ปส. และหน่วยงานสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ) มหาชน และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวนกว่า 30 คน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เครื่องมือในการระงับเหตุ เทคนิคการตรวจวัดทางรังสี มาตรการความปลอดภัย และมาตรการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานระงับเหตุ เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการประเมินสถานการณ์และระงับเหตุให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องตามแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565 และนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของประเทศไทยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศได้อย่างครอบคลุมและเข้มแข็ง

      โดยที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือเดียวกันนี้ ปส. และ US. DOE ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Radiological / Nuclear Training for Emergency Response ไปเมื่อวันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส. นอกจากการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องแล้ว US DOE ยังจะสนับสนุนระบบระบุนิวไคลด์กัมมันตรังสีแบบติดตั้งพาหนะ จำนวน 2 ระบบ ให้แก่ ปส. ซึ่ง US DOE จะส่งมอบให้ปลายปีนี้ต่อไป
oap012 2 resize

oap012 4 resize

oap012 5 resize oap012 6 resize oap012 3 resize

ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ ฝึกอบรม Advance Radiological/Nuclear Training for Emergency response/10-140662

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search