อบรมเชิงปฏิบัติการ “เมื่อรู้จัก แล้วจะรัก ปส.”

       วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) ปส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เมื่อรู้จัก แล้วจะรัก ปส.” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส. เพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ปส. พร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กรให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. บรรจุใหม่ จำนวน 30 คน

       โดยนางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ให้การต้อนรับวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. ในโอกาสให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม วินัยและค่านิยมในในการปฏิบัติราชการ ต่อเนื่องด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจสำคัญของ ปส. นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมยังได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) และหลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) จากข้าราชการรุ่นพี่ ซึ่งเคยเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในอนาคต โดยช่วงท้ายของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อทราบถึงการดำเนินงาน และหน้าที่ต่าง ๆ ของปส. อันจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

oap11 8 resize

oap8 o resize

oap11 1 resize oap11 5 resize oap11 7 resize oap11 2 resize oap11 6 resize oap11 9 resize 

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร "เมื่อรู้จัก แล้วจะรักปส." 120662

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

Search